Regulamin

R e g u l a m i n

59. Biegu Republiki Ostrowskiej

 

1. CEL IMPREZY:

 • uczczenie 104. rocznicy odzyskania niepodległości,
 • popularyzacja biegów ulicznych,
 • promocja Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

 

2. ORGANIZATOR:

 • Klub Sportowy ICE MAT Team

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski

Sponsor generalny – ICE MAT Zbigniew Matysik

 

3. TERMIN I MIEJSCE:

– Niedziela, 23 października 2022 r., godz. 12:00  Ostrów Wielkopolski –  Rynek (start i meta)

tel. kontaktowy do organizatora: 664041881 (poniedziałek – piątek godz. 8:00 – 16:00) Klub Sportowy Ice Mat Team

 

 4. BIURO ZAWODÓW:

Szkoła Podstawowa numer 1 ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski, WEJŚCIE GŁÓWNE

Szatnia biegu głównego zlokalizowana będzie w Szkole Podstawowej numer 1 ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski, WEJŚCIE GŁÓWNE

 

5. TRASA:

 • start i meta – Rynek w Ostrowie Wielkopolskim
 • przebieg trasy ulicami: Rynek – Wrocławska – Staszica – Gimnazjalna – Pl.  Rowińskiego –Ledóchowskiego – NAWRÓT dalej – Ledóchowskiego – Kościelna – Rynek

2 okrążenia trasy = 10 km

Trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Limit czasu: 1:30 godz.

Bieg zostanie przeprowadzony z uwzględnieniem zasad i aktualnie obowiązujących przepisów związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju. O szczegółach organizator będzie informował w miarę zbliżającego się terminu.

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących pandemii COVID-19 zarówno w biurze zawodów, jak i w trakcie całej imprezy.
W
przypadku wprowadzenie zakazu organizacji imprez sportowych w związku z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2,
59. Bieg Republiki Ostrowskiej może zostać odwołany, liczba startujących osób może zostać ograniczona. W takim przypadku o udziale w decyduje data zaksięgowania przelewu na konto bankowe Organizatora. Osobom, które dokonały płatności, a nie znalazły się na liście startowej przysługuje prawo do odbioru pakietu startowego.

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • ukończenie 16.roku życia – bieg otwarty dla kobiet i mężczyzn, zrzeszonych i niezrzeszonych w organizacjach sportowych,
 • uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu, pod warunkiem przedłożenia, podczas zgłaszania w sekretariacie zawodów, pisemnej  zgody rodziców lub opiekunów prawnych,
 • wniesienie opłaty startowej,
 • wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

 

7. PROGRAM ZAWODÓW

W godzinach otwarcia biura zawodów wydawane będą numery startowe i pakiety startowe dla zgłoszonych zawodników:

22 października 2022 – sobota – w godzinach 16.00 – 18:30 Szkoła Podstawowa numer 1 ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski, WEJŚCIE GŁÓWNE

23 października 2022 – niedziela – w godzinach 09.00 – 11.30 Szkoła Podstawowa numer 1 ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski, WEJŚCIE GŁÓWNE

Uroczyste otwarcie imprezy i start  – godz. 12:00 Rynek

 

8. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy.

Każdy uczestnik po ukończeniu biegu – osiągnięciu linii mety otrzyma pamiątkowy medal i butelkę wody.

Na trasie biegu organizator zapewnia opiekę medyczną.

Organizator ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Po zakończeniu biegu będzie możliwość  skorzystania z szatni, które znajdują się w Szkole Podstawowej numer 1
ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Depozyt będzie czynny od godziny 8.30 do 14:00 w Szkole Podstawowej numer 1 ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów  Wielkopolski

 

9. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia będą przyjmowane  wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.datasport.pl

do dnia 17 października 2022 r. lub osiągnięcia limitu.

Limit uczestników: 700 osób (opłacone wpisowe)

 

10. ZASADY FINANSOWANIA:

Koszty dojazdu startujący pokrywają we własnym zakresie.

Opłata startowa  wynosi 70 złotych płatna najpóźniej do 17 października 2022 r.

Zniżka 20zł  dla posiadaczy Ostrowskiej Karty Rodziny 3+ oraz  Ostrowskiej Karty Seniora.

Opłatę startową należy wpłacać online poprzez system obsługiwany przez firmę Data Sport.

Tytuł zapłaty:  59. BIEG REPUBLIKI OSTROWSKIEJ + imię i nazwisko oraz rok urodzenia.

Nadanie numeru startowego na stronie rejestracyjnej Data Sport jest potwierdzeniem rejestracji i wniesienia opłaty startowej.

Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi i przepisaniu na inną osobę.

 

11. KATEGORIE WIEKOWE:

Mężczyźni:                                                                                                 Kobiety:

M-16      16 – 19 lat                                                                             K-16      16 – 19 lat

M-20      20 – 29 lat                                                                           K-20      20 – 29 lat

M-30      30 – 39 lat                                                                           K-30      30 – 39 lat

M-40      40 – 49 lat                                                                           K-40      40 – 49 lat

M-50      50 – 59 lat                                                                            K-50      50 – 59 lat

M-60     60 – 69  lat                                                                           K-60      60 lat i starsze

M-70     70 lat i starsi

 Klasyfikacja drużynowa, gdzie każdą drużynę stanowi kolejnych pięciu najlepszych zawodników z danego klubu, bez względu na płeć i wiek, pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy klubu przy zgłoszeniu. O kolejności decyduje najniższa suma czasów.  Do klasyfikacji drużynowej można zgłosić kluby sportowe, stowarzyszenia, kluby biegacza.

 

 12. NAGRODY

 • za zajęcie miejsc od I do III w biegu głównym zawodnicy/zawodniczki otrzymują puchar,
 • za zajęcie miejsc od I do III w kategoriach wiekowych zawodnicy/zawodniczki otrzymują puchar,
 • nagrody nie dublują się, zawodnicy nagrodzeni w kat. OPEN nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych.

 

13. POMIAR CZASU:

       Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie za pomocą bezzwrotnych chipów wklejonych w numer startowy.

 

14. UWAGI KOŃCOWE:

Podczas biegu wszyscy jego uczestnicy zobowiązani są do posiadania numerów startowych przypiętych z przodu do koszulki. Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego pod groźbą dyskwalifikacji.

Przyjęcie numeru startowego równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

Organizator zapewnia toalety na starcie i na mecie biegu.

Wszystkich uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór oraz obuwie sportowe.

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

Zawodnicy poruszający się poza wyznaczoną trasą będą zdyskwalifikowani.

Protesty należy zgłaszać do organizatora najpóźniej do godziny 13.45 dnia  23.10.2022 roku,  po uprzednim  wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł. Protest będzie rozpatrzony w ciągu 1 godziny.

W przypadku uznania protestu wadium będzie zwrócone. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest powiadomić wszystkich uczestników biegu przed rozpoczęciem zawodów. Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.             

Depozyt będzie czynny od godziny 8:30 do 14:30 Szkole Podstawowej numer 1 ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestników pozostawione na trasie Biegu w czasie trwania imprezy.

 

Regulamin – pobierz